FRISO spol. s r.o.

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality CertifikaceISO 14001 ČSN EN Skleníkové plyny CO2 Greenhouse protokol Carbon footprint Greenghouse gases

 
 

Poradenství ISO

ISO 9001 Systém managementu kvality

ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost, trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu kvality řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.

ISO 14001 Systém environmentálního managementu

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. ISO 14001, environmentální systém managementu představuje takový způsob řízení organizace, kdy organizace sice ovlivňuje životní prostředí svou podnikatelskou činností, ale zároveň respektuje vlivy životního prostředí na organizaci samotnou.

ISO 14064 Systém managementu pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů

ISO 14064 je mezinárodně uznávaný standard pro systém stanovení a následného řízení emisí skleníkových plynů (Greenhouse protokol - Greenhouse Gas Accounting a Verification).

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

Cílem ISO 50001 je snižování energetické náročnosti, resp. zvyšování energetické hospodárnosti prostřednictvím vytváření nezbytných systémů a procesů.

ISO 45001 Systém managementu BOZP

ISO 45001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.

CFCS 1004 Spotřebitelský řetězec lesních produktů

Spotřebitelský řetězec lesních produktů je posudek od nezávislého, certifikačního orgánu, který informuje další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích a poskytuje tak jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy.

ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací

Cílem ISO 27001 je zajistit provedení opatření zaměřených na zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zainteresovaných stran - zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů.

ISO 20000 Systém managementu IT služeb

ISO 20000 nastavuhje požadavky na systém managementu IT služeb. Informační technologie se staly nepostradatelnou součástí každé organizace. Mnoho klíčových procesů organizace závisí na IT službách a změna v těchto procesech vyžaduje následně i změnu informační architektury - hardware, software, komunikace a služeb.

SA 8000 Systém společenské odpovědnosti firem

Společenská odpovědnost je dobrovolný přístup organizací k otázkám rozvoje a zlepšování stavu společenského prostředí, včetně dosažení udržitelného rozvoje.